ประกาศเปิดทำการเรียนกาสอนภาคฤดูร้อน (เรียนซ้ำ) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม เฉพาะนักเรียนระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่เพิ่งกลับจากสถานประกอบการและผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน 

joomla facebook