วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ขอเชิญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ทุกคน ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.พิธีปัจฉิมนิเทศฯ เวลา 07.00 - 12.00 น.
2.พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรฯ (ซ้อมใหญ่) เวลา 13.00 - 16.00 น.
3.พิธีขอพรพระวิษณุกรรม เวลา 17.00 - 20.00 น.
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารสันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

หมายเหตุ
1.นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระดับชั้น ตามระเบียบของวิทยาลัย ตัดผมให้เรียบร้อย งดการไว้หนวดเครา
2.มาก่อนเวลาทำกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ไม่เกิน 15 นาที
3.นักเรียนนักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
จะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4222-1538 ต่อ 304 หรืองานแนะแนว ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4222-1538 ต่อ 100

joomla facebook