แจ้งข่าว การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา08.00น.-12.00น.
ปฐมนิเทศเสร็จรับซองใบส่งตัวฝึกงานได้ที่ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเอาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานมาแสดงเพื่อรับซอง
หมายเหตุ ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคนใดไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับซอง
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์

กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
(รับจากผู้จบ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปกติ)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้มีรายชื่อตามประกาศ รอติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในการมอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และวันเปิดภาคเรียน ตามลำดับต่อไป

 
 

ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2
ติดต่อรับรูปถ่าย รับประกาศนียบัตร
ที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563
(รับจากผู้จบ ม.6 และปวช. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้มีรายชื่อตามประกาศ รอติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในการมอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และวันเปิดภาคเรียน ตามลำดับต่อไป

joomla facebook