รายวิชาที่มีอยู่

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Server Engine พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Concept of Database Management and Administration)  การเขียนคำสั่ง SQL Command  เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล การสร้างและการใช้งาน View  และ Stored Procedures การจัดการทรานเซคชั่น (Transaction) การสำรองข้อมูล (Data Backup) การกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล