ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ประโยชน์และการนําไปใช้ในงานอาชีพ      การติดตั้งและการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา รูปแบบไวยากรณ์ของภาษา โครงสร้างของภาษา เรียนรู้ เกี่ยวกับ Network, Process, Trade, Regular, Expression, XML, JSON การเขียนส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (Python GUI) การเขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานบนอินเทอร์เน็ตผ่าน Sockets การติดต่อฐานข้อมูลต่าง ๆ อาทิ MySQL, Sybase, Informix, ODBC การอ่านไฟล์และเขียนไฟล์ การประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด