ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเว็บยุคใหม่ที่ทันสมัย การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บในยุคใหม่ เลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ สร้างและทดสอบ ประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แนวคิดและรูปแบบของเว็บไซต์แบบต่างๆ การวิเคราะห์ และการออกแบบเว็บไซต์ การกำหนดความต้องการ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม การกำหนดการเชื่อมโยง ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ การเลือกและการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานสร้างเว็บไซต์ การสร้าง Table, Form และ Frame, การกำหนด Link, การใช้งานภาพกราฟิก การจัดการ Layers และ Tables, การใช้งานสื่อรูปแบบต่างๆ การสร้าง Dynamic Web Pages

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลำดับขั้นตอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data Types and Variables), การใช้งาน Operators, การรับและแสดงผลข้อมูล, การกำหนดเงื่อนไข Condition, การวนซ้ำ Loops, ข้อมูล Arrays, การจัดการ String, การใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการจัดการแฟ้มข้อมูล (File)