สื่อการสอนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Software Development, Computer Network and Security, Embedded Computer

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล(DBMS),Web Application & Design ,HTML,CSS,PHP,JAVA,JSP

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Computer Network & Manegement, Operating System, Computer Server, IT Mentenance & Support, Mobile Software Development

ตารางสอน 2/2562 เข้าสู่เว็บครูศักดิ์สิทธิ์

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Computer Graphic & Animation, UX/UI Design, Modern Web Design, Computer Programing

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Computer Network,GUI Application Programing, Microsoft Office Application, Utility Program

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ IT Support & Mentenance,Microprocessor & Microcontroller,Operating System,Computer Network

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Graphic Design,Video Editing,Multimedia Creation, Web Design, Microsoft Office Application

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ 2D-3D Game Development,Computer Programing C,C#,VB.Net,Java,Computer Hardware Mentenance

ตารางสอน 2/2562

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Software Development using .Net Framework,VB.Net,C#,,MS Access,MSSQL,Application Software Development ,Web Design

ตารางสอน 2/2562
Facebook KruNatee

เข้าสู่บทเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Software Development,Application Software Development ,Web Design,Software Development using .Net Framework,VB.Net,,MS Access

ตารางสอน 2/2562