ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่นแต่ละประเภทออกแบบทำโมเดลลิง และสร้างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น