ประวัติแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042221538 จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     พ.ศ. 2547 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 โดยมีชื่อว่า “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาชีพ เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อ “ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์” ขึ้นในปีการศึกษา 2556 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นเวลา 3 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมาสาขาวิชาดังต่อไปนี้
       1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)
       2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.)
       3. สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน (ปวส.)
       4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ปวส.)