หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช.

 ประเภทวิชา

 
สาขาวิชา       สาขางาน
อุตสาหกรรม -ช่างยนต์ -สาขางานยานยนต์
-ช่างกลโรงงาน -สาขางานเครื่องมือกล
-ช่างเชื่อมโลหะ -สาขางานโครงสร้าง
-ช่างไฟฟ้ากำลัง -สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-ช่างก่อสร้าง -สาขางานก่อสร้าง
-ช่างโยธา -สาขางานโยธา
-สถาปัตยกรรม -สาขางานสถาปัตยกรรม
-ช่างซ่อมบำรุง -สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
-เทคนิคคอมพิวเตอร์ -เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -เทคโนโลยีสารสนเทศ

-การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่


หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2562
 

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา

 
สาขาวิชา         สาขางาน
อุตสาหกรรม -เทคนิคเครื่องกล -สาขางานเทคนิคยานยนต์
-เทคนิคการผลิต -สาขางานเครื่องมือกล

-เทคนิคโลหะ

 

-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

 

-ไฟฟ้า

 

 

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับ อากาศ

 

 

-อิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-เทคโนโลยีโทรคมนาคม -สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
-ช่างก่อสร้าง -สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
-โยธา -สาขางานโยธา

-เทคนิคสถาปัตยกรรม

 

-สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

-เทคนิคอุตสาหกรรม

 

- สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

 

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

 

- สาขางานแอนิเมชัน

 

บริหารธุรกิจ

 

 

 

-การจัดการโลจิสติกส์

 

 

 

-สาขางานการจัดการโลจิสติกส์