ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

 

ปรัชญาของสาขาวิชา

ศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการบริการสังคมสู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เตรียมความพร้อมกำลังคน นักปฏิบัติการเข้าสู่การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0

สร้างนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี
สู่สถานประกอบการ

วิจัยพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ
และถ่ายทอดสู่สังคม

 

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านความรู้       
    ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
    ตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒– ๒๕๖๑)
2. นักเรียนและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมไทย
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม
3. นักเรียนจัดทำโครงงานและวิจัยที่มุ่งพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมุ่งสู่การแข่งขัน
    สู่ระดับชาติ ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
4. บุคลากรมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5. บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
6. มีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
7. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชมชุน และองค์กรอื่น อย่างสม่ำเสมอ