ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898401929
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    16 พฤษภาคม 2537
  วุฒิการศึกษา
 

 - คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)

 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.อ.บ.)

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - ด้านการเรียนการสอน

 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประวัติการทำงาน
 

  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (พ.ศ. 2537 - 2539)

  - วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2539 - 2542)

  - วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน)

  วิชาที่สอน
 

 - ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

 - การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

 - การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP

 - การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

 - โครงการ

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -