ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชื่อ : นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819749729
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู ชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    7 มกราคม 2554
  วุฒิการศึกษา
 

- พ.ศ. 2544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

- Computer Network & Manegement

- Operating System

- Computer Server

- IT Mentenance & Support

- Mobile Software Development

  ประวัติการทำงาน
 

- พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2553 ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555 ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

- พ.ศ. 2556 ครู  คศ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

- พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

- พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 ครู คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน ครู ชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                              

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                        

- การสร้างและการจัดการเว็บไซด์                      

- การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ                 

- การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                    

- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ       

- ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย                         

- โครงการ 2                                          

  คณะกรรมการ
 

- คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

- คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

- คณะกรรมการการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560

- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องเรียน smart classroom ชั้น 4 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของ สถานศึกษา 5 กลุ่มจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยงานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติงานคณะกรรมการ ดำเนินการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควต้า ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคปกติ และ ม.6 ทุกแผนกวิชา

- 21 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการนำเสนอการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ UniNet แก่ท่าน รศ.นพ.โสภณ. นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ UniNet และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์LANภายใน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พร้อมนำการตรวจเยี่ยม ห้อง server วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 7 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจติดตาม การขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 โดยท่าน รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐิ์ ชัยวงศ์) เลขาธิการ กอศ.(ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ)

- ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

- 13 พ.ย. 2561 ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ อศจ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561

- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมมัลติมีเดียดิจิทัล" AR 3D

- 19 พ.ย. 2562 ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 
- ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยสังกัด สอศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
 
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

- โครงการ"เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น 4 แผนกเทคนิคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- โครงการอบรมการใช้ Google Application เพื่องานบริหารการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียน smart classroom ชั้น 4 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูล กำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 530 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ

- บริการชุมชน fix it ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนอบต.ตำบลนาดี (บ้านกุดลิงง้อ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ออกบริการชุมชน โครงการ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน โรงเรียนวัดโสมนัสสังฒตาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

  อบรมสัมนา
 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO) ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จ.อุดรธานี

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายขั้นสูงกับซิสโก้ ซีสเต็มส์ จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมมือกับบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน  ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การจัดทำการประเมินตัวเอง แผนพัฒนาตัวเอง ID plan และการบันทึกการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม logbook สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณโรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- ร่วมเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 5 พ.ค. 2562 เข้าร่วมการอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแบบข้ามแพลตฟอร์มด้วย Native Script และ Vue.js สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) กรุงเทพฯ

- เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศอาชีวศึกษา ในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" WUNCA ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

- ร่วมงานสัมมนา Prevent Advance Threat With SOPHOS Solution ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่นอ