ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
เบอร์โทรศัพท์ : 0868645460
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤษภาคม 2560
  วุฒิการศึกษา
 

 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 -

  ประวัติการทำงาน
   

2555-2559 ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

2559-2560 ครูพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

2560-ปัจจุบัน ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

วิชาการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

วิชากราฟฟิกและแอนิเมชั้น