ชื่อ : นางสาวอุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    
  วันที่เข้าทำงาน
    
  วุฒิการศึกษา
 

 -

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   
  วิชาที่สอน
 

-

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -