ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายกวิน จิตศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956647465
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 ตำแหน่งทางวิชาการ
     ครูพิเศษสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    22 มกราคม 2563
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2562 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเลขขอนแก่น
  - พ.ศ. 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์คณิต) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 -adobe Premiere pro

- adobe Dreamweaver

- PHP
- ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประวัติการทำงาน
    พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  วิชาที่สอน
 2/2563

 

-การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

-การสร้างกราฟิกและแอนิเมชัน

-พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม

-ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์เกม

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -