ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ชื่อ : นายวิชัย แก้วอุดร
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7233-5253
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สื่อการสอนออนไลน์ 

• ตำแหน่งทางวิชาการ
   ครูชำชาญการ
• วันที่เข้าทำงาน
    28 พฤษภาคม 2535
• วุฒิการศึกษา
 

- พ.ศ. 2535 ครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

  วิทยาลัยครูมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

• งานวิจัยที่สนใจ
 

- งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ประวัติการทำงาน
 

- พ.ศ. 2535-2540 รับราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ.เชียงราย

- พ.ศ. 2541-2542 รับราชการครู วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

- พ.ศ. 2543-2560 รับราชการครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี

• วิชาที่สอน
 

- กฏหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML

- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

- การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

• คณะกรรมการ
   -  
 • ผลงานทางวิชาการ
   -