ชื่อ : นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0910655143
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
  วันที่เข้าทำงาน
    3 สิงหาคม 2563
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (สายวิทย์คณิต) โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

 - พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - พ.ศ. 2559 - 2560  บรรณารักษ์  (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี)

 - พ.ศ. 2560 - 2561  ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี)

 - พ.ศ. 2561 - 2562  เจ้าหน้าที่ธุรการ  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)

 - พ.ศ. 2562 - 2563  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)

 - พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน พนักงานราชการครูทั่วไป(ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)

  วิชาที่สอน
 

 - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

 - วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 - การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

 - คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 - โครงการ

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
    -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -