สรุปยอดนักเรียน/นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
             
  ลำดับ ระดับชั้น ปีที่ กลุ่ม จำนวน(คน) รวม
  1 ปวช. 1 1            รอยอด  
  2 ปวช. 1 2            รอยอด  
  3 ปวช. 1 3            รอยอด  
  4 ปวช. 2 1 23 23
  5 ปวช. 2 2 22 22
  6 ปวช. 3 1 ฝึกงาน  
  7 ปวช. 3 2 20 20
  8 ปวส. 1 ปกติ ปกติ           รอยอด  
  9 ปวส. 1 ม.6 1           รอยอด  
  10 ปวส. 1 ม.6 2           รอยอด  
  11 ปวส. 1 ม.6 เกม 1           รอยอด  
  12 ปวส. 1 ม.6 โปรแกรม ๆ 1           รอยอด  
  13 ปวส. 2 ปกติ ปกติ 17 17
  14 ปวส. 2 ม.6 1 22 22
  15 ปวส. 2 ม.6 2 19 19
  16 ปวส. 2 ม.6 เกม   7 7
  17 รวมทั้งหมด