สรุปยอดนักเรียน/นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
             
  ลำดับ ระดับชั้น ปีที่ กลุ่ม จำนวน(คน) รวม
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
  8          
  9                   
  10                  
  11                   
  12                   
  13          
  14                    
  15                    
  16                    
  17 รวมทั้งหมด